Οι Άνθρωποι μας

Η Electrometal θεωρεί ότι το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αποτελείται από μία ομάδα νέων αλλά και μεγαλύτερων επαγγελματιών πλήρως καταρτισμένων στο αντικείμενο τους, με πολύ καλή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην παραγωγική διαδικασία και τις υποστηρικτικές λειτουργίες της Εταιρείας.


Η ύπαρξη μηχανικών, ηλεκτρονικών, λογιστών, έμπειρων μηχανοτεχνιτών, ειδικών στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, οργανωμένων από τη διοίκηση της Εταιρείας επιτρέπει τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων συμπεριλαμβανομένων του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής ,Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση καθώς και των τμημάτων Προμηθειών, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ κ.α.

 
Βασική επιδίωξη είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας εξασφαλίζοντας τους ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια, εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες, δυνατότητα εξέλιξης και ανταμοιβή προσπαθειών.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι πλήρως ευαισθητοποιημένοι στις αρχές και στις αξίες της Εlectrometal και οι προσπάθειες τους άλλωστε είναι αυτές που κάνουν την εταιρεία να πετυχαίνει ους στόχους της