Ποιοτικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση και το προσωπικό της Electrometal είναι πλήρως ευαισθητοποιημένο σε θέματα ποιότητας. Η ποιότητα όλων των παραγόμενων ή διατιθέμενων προϊόντων διασφαλίζεται από το υπάρχον Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO9001:2008 με το οποίο είναι πιστοποιημένηη επιχείρηση. Η εφαρμογή του συστήματος ποιοτικού ελέγχου ελέγχεται και διασφαλίζεται από την TUV SAAR CERT / TUV SAARLAND.


Η παραγωγική διαδικασία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ελέγχεται και από άλλους φορείς όπως η TUV AUSTRIA HELLAS και η ΕΒΕΤΑΜ. Όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας που διατίθενται από την εταιρεία φέρουν τη σήμανση CE και έχουν ελεγχθεί από πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών.
Παράλληλα, το σύνολο των προϊόντων της επιχείρησης ικανοποιούν τις οδηγίες και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών standards και συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και εγγυήσεις. Έτσι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο των παραγόμενων και διατιθέμενων από αυτή προϊόντων.


Η Electrometal είναι ίσως η μόνη Ελληνική επιχείρηση στον τομέα κατασκευής εξαρτημάτων ανελκυστήρων που μπορεί να προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις των προτύπων 9516/CE, EN 81.1/2, EN 81.28, EN 81.92, EN 81.80 και EN 81.70.

Πιστοποιητικό 1 

Πιστοποιητικό 2

Πιστοποιητικό 3

Πιστποιητικό 4

Πιστοποιητικό 5

Πιστοποιητικό 6

Πιστοποιητικό 7

Πιστοποιητικό 8

Πιστοποιητικό 9

Πιστοποιητικό 10

ΦΕΚ97

ΦΕΚ